Stowarzyszenie Turystyczna Podkowa - www.turystycznapodkowa.pl25.06.2019

Projekty grantowe - słowniczek pojęć


 

Grant – środki finansowe powierzone Grantobiorcy na realizację zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego. Kwota grantu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Grantobiorca podmiot publiczny lub prywatny wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez LGD w ramach projektu grantowego do realizacji zadań w ramach operacji służącej osiągnięciu jego celu, ilekroć mowa o Grantobiorcy, należy przez to rozumień także wnioskodawcę (osobę składającą wniosek) ubiegającego się o przyznanie grantu.

Grantobiorcą może być :

– obszar jego działalności i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania na które udzielany jest grant jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej,

– grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

Wydruk ten pochodzi ze strony - Stowarzyszenie Turystyczna Podkowa - www.turystycznapodkowa.pl.
Możesz go także zobaczyć on-line pod adresem: http://www.turystycznapodkowa.pl/?m=extendarticles5&ms=read&category_id=&article_id=39 Stowarzyszenie Turystyczna Podkowa - www.turystycznapodkowa.pl -