facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
31.10.2017

Nabór mieszkańców do projektu pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” planowanego do realizacji przy dofinansowaniu z działania 4.1.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

REGULAMIN

naboru mieszkańców do projektu pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” planowanego do realizacji przy dofinansowaniu z działania 4.1.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Użyte określenia w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Wnioskodawca – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.

b) Projekt – przedsięwzięcie montażu instalacji OZE planowane przez Wnioskodawcę na obszarze jego działania, tj. na terenie gmin: Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa, Tokarnia.

c) Instalacja OZE (odnawialnego źródła energii) – określenie instalacji kolektorów solarnych, instalacji fotowoltaicznej (pv) lub pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (dalej c.w.u.).

d) Instalacja kolektorów słonecznych – zespół urządzeń służących do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej.

e) Instalacja fotowoltaiczna (pv) – to zespół urządzeń składających się m. in. z modułów fotowoltaicznych oraz falownika, który służy do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego.

f) Pompa ciepła do c.w.u.– to urządzenie produkujące energię cieplną do produkcji ciepłej wody użytkowej, dla którego źródłem ciepła jest otaczające powietrze oraz energia elektryczna.

g) Zainteresowany – osoba fizyczna posiadająca, na obszarze objętym projektem, prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym, na której planuje montaż instalacji OZE.

h) Zgłoszenie – złożenie kompletu dokumentów w celu zakwalifikowania do projektu.

i) Nabór – prowadzony przez Wnioskodawcę, za pośrednictwem Gmin, proces przyjmowania zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami.

j) Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.

k) Okres trwałości projektu – to czas, podczas którego uczestnik projektu jest zobowiązany do utrzymania instalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu.

2. Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

3. Dofinansowanie dla uczestnika może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych.

4. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację i podpisania umowy o dofinansowanie.

 

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU

1. Celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie objętym projektem.

2. Projekt realizowany będzie przez Wnioskodawcę wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WM na lata 2014-2020.

2. Zaplanowano w ramach projektu montaż:

a) instalacji kolektorów słonecznych

b) instalacji fotowoltaicznych

c) pomp ciepła c.w.u

3. Planowany jest montaż instalacji przede wszystkim na połaciach dachowych. Ze względu na wydajność instalacji, wariantem najbardziej korzystnym jest strona południowa dachu, południowo-wschodnia lub południowo-zachodnia. Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 3 KW zajmuje powierzchnię ok. 22 m² dachu budynku mieszkalnego lub terenu działki. Przy określaniu „wolnej” powierzchni dachu, należy zwrócić uwagę na takie elementy jak okna dachowe, kominy i/lub inne urządzenia usytuowane na dachu. Ponadto należy przeanalizować, czy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie znajdują się np. wysokie drzewa lub inne obiekty mogące powodować zacienienie paneli, co może wpływać na znaczne obniżenie sprawności instalacji.

W przypadku pokrycia dachu eternitem lub braku możliwości wykonania instalacji na dachu z innego względu (za mała powierzchnia dachu, zacienienie, niekorzystny kąt pochylenia, niekorzystne położenie wolnej połaci dachu względem strony południowej itp.), istnieje możliwość wykonania instalacji w innym miejscu.

4. Instalacja fotowoltaiczna będzie wpięta do zewnętrznej sieci energetycznej, dzięki czemu możliwe będzie przesyłanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Pompa ciepła do c.w.u. zostanie wpięta do istniejącej instalacji wewnętrznej budynku służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

6. Instalacje OZE objęte projektem mogą być zamontowane w sposób zintegrowany z budynkiem mieszkalnym, czyli na dachu budynku (kolektory, fotowoltaika) lub wewnątrz budynku (pompa ciepła), w tej sytuacji do ceny netto kompleksowej usługi realizowanego projektu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%. Dopuszcza się montaż instalacji OZE w sposób niezintegrowany z budynkiem (instalacje na gruncie lub na budynkach niemieszkalnych), w tej sytuacji do ceny netto kompleksowej usługi realizowanego projektu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Zakres obowiązków do wykonania przez Uczestnika

W gestii Uczestnika pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu instalacji OZE odpowiednich warunków umożliwiających zamontowanie instalacji OZE, w szczególności zasilanie elektryczne.


 

III. WARUNKI I OGRANICZENIA

1. Instalacje OZE oraz efekty ich pracy w pierwszej kolejności winny być wykorzystywane na potrzeby gospodarstwa domowego.

2. Instalacje zamontowane w ramach projektu mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki jedynie w przypadku wcześniejszego zgłoszenia i skorzystania ze schematu pomocy publicznej.

3. Budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny planowanego miejsca montażu instalacji, w tym sprawną instalację elektryczną oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku, umożliwiającą montaż urządzeń, m.in. takich jak zasobnik na ciepłą wodę. Nie ma możliwości montażu instalacji na dachach pokrytych eternitem.

4. Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych przez Zainteresowanego oraz oceny Wykonawcy.

5. W ramach projektu nie dopuszcza się możliwości rozbudowy już istniejącej instalacji OZE, nie możliwa jest również refundacja działań rozpoczętych przez mieszkańca w zakresie zakupu i/ lub montażu instalacji OZE.

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości, tj. w ciągu 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność (przewidywany termin do końca 2025r.), uczestnik zobowiązuje się do:

- wykorzystywania instalacji oraz jej efektów na potrzeby gospodarstwa domowego;

-właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi;

- niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Wnioskodawcy;

- zapewnienia możliwości przeprowadzania przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej przekazanej przez Wykonawcę.

6. Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nie będą mogły brać udziału w projekcie.

 

IV. KOSZTY INSTALACJI

1. Szacunkowy koszt instalacji i udziału uczestnika został podany w materiałach informacyjnych. Wartość wymaganej wpłaty uczestnika zostanie podana po wyborze Wykonawcy na podstawie danych zawartych w jego ofercie. Ostateczny koszt instalacji i udziału uczestnika zostanie ustalony po otrzymaniu płatności końcowej i rozliczony zgodnie z warunkami zawartymi w umowie Uczestnictwa w projekcie.

 

2. Zainteresowany dokonując zgłoszenia do projektu, deklaruje pokrycie następujących kosztów:

- co najmniej 40% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej, poziom dofinansowania będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami);

- innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych m.in. z eksploatacją instalacji, ubezpieczeniem i serwisowaniem;

- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji);

- w razie ich wystąpienia – dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji,

-  podatku VAT należnego od uiszczanych wpłat.

 

3. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym podatek VAT wyniesie 8%, natomiast w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie lub budynku gospodarczym podatek VAT wyniesie 23%.

 

4. Szacunkowy koszt urządzenia (urządzenie, montaż i przygotowanie dokumentacji technicznej) wynosi:

a) dla kolektorów słonecznych:

• instalacja 2 panelowa z zasobnikiem 250 l – około 9 000 zł netto,

• instalacja 3 panelowa z zasobnikiem 300 l – około 10 700 zł netto,

• instalacja 4 panelowa z zasobnikiem 500 l (możliwość podłączenia dwóch zasobników szeregowo o łącznej poj. 500 l np. 2x250 l) – około 13 500 zł netto.

 

b) dla instalacji fotowoltaicznej:

• o mocy 1,8 kW – około 9 900 zł netto,

• o mocy 3 kW – około 16 500 zł netto,

• o mocy 6 kW – około 33 000 zł netto.

 

c) dla pomp ciepła c.w.u:

• o mocy grzewczej 1,8 kW – około 8 400 zł netto,

• o mocy grzewczej 2,3 kW – około 9 800 zł netto.

 

 

5. Zamontowane urządzenia i instalacje przez okres trwałości projektu stanowić będą własność Wnioskodawcy i przez ten czas zostaną udostępnione Uczestnikom do korzystania.

 

6. Po okresie trwałości własność zostanie przeniesiona na Uczestnika lub wskazanego przez niego  właściciela nieruchomości.

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH

1. Zgłoszenia o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE mogą składać wyłącznie Zainteresowani, spełniający łącznie poniższe warunki:

- posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, tj. działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji OZE w ramach projektu.

Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:

· własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;

· współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe (lub należy załączyć oświadczenie współwłaścicieli o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu). Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nieposiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;

· inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (minimum 31.12.2023 roku) – dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością lub należy załączyć oświadczenie właścicieli o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu;

- dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane podają pod rygorem odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. W przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru, Wnioskodawca zastrzega, że zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie, a osoby składające dokumenty zgłoszeniowe zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, w szczególności obciążone kosztami, jakie poniósł Wnioskodawca w związku z bezprawnym uczestnictwem danego Zainteresowanego w procedurze aplikowania o dofinansowanie lub realizacji projektu.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH

1. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w terminie od 31 października do 14 listopada 2017 roku przez uzupełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz złożenie w Urzędach Gmin właściwych ze względu na lokalizacje instalacji OZE kompletu wymaganych dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. W przypadku braku dostępu do internetu zgłoszenie można złożyć w Urzędach Gmin.

2. Dokumenty złożone w inny sposób niż przewiduje to regulamin i/lub, poza powyżej określonym terminem, mogą nie zostać uwzględnione.

 

VII. WYBÓR UCZESTNIKÓW

1. Wybór Uczestników do projektu zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym.

 

I. Kryteria formalne:

a). Uregulowany stan prawny nieruchomości (weryfikacja tytułu prawnego – zgodność danych Zainteresowanego z danymi właściciela w KW lub umowa z osobą/ami figurującymi w KW).

b). Lokalizacja nieruchomości na obszarze objętym projektem.

c). Umowa przedwstępna udziału w projekcie podpisana przez Zainteresowanego/ych.

d). Wpłata kaucji zabezpieczającej w kwocie 150 zł na rachunek Wnioskodawcy.

e). Złożenie wymaganych dokumentów:

- umowy wstępnej wraz z oświadczeniami dotyczącymi prawa do dysponowania nieruchomością;

- kopii ostatniej faktury za prąd w przypadku wyboru instalacji PV;

- ankiety w przypadku braku wcześniejszego wypełnienia Deklaracji przystąpienia do projektu;

- oświadczenia właściciela/współwłaściciela w przypadku realizowania inwestycji na nieruchomości, do której Zainteresowany nie udokumentuje prawa do dysponowania w okresie trwałości projektu (tj. będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności z osobą niebędącą Zainteresowanym).

f). Pozytywny wynik weryfikacji technicznej (nie zachodzą określone wyłączenia), możliwość  weryfikacji lub uzupełnienia danych.

 

II. Kryteria merytoryczne:

a). Złożenie przez Zainteresowanego Deklaracji przystąpienia do projektu do lipca 2017 roku – 2 pkt.

b). Budynek mieszkalny, aktualnie zamieszkały – 1 pkt.

c). Szacunkowy koszt vs moc zainstalowana – do 8 pkt.

d). Szacunkowy koszt vs efekt ekologiczny – do 8 pkt.

 

2. Ocena zgłoszeń nastąpi na podstawie informacji z Deklaracji przystąpienia do projektu i dołączonych do zgłoszenia dokumentów oraz informacji z Gmin i baz danych, do których Wnioskodawca posiada dostęp. Odnośnie kryterium c i d zgłoszenia będą oceniane na podstawie analizy wykonalności technicznej. (Punkty przyznawane będą poprzez zestawienie danych uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości, a następnie wyznaczenie kwartyli i podział grupy projektów na 4 przedziały. Kryterium będzie premiować zgłoszenia o najniższym koszcie na jednostkę.

Punkty są przyznawane w następujący sposób: 8 pkt – zgłoszenia ujęte w 4 kwartylu, 6 pkt – zgłoszenia ujęte w 3 kwartylu, 4 pkt – projekty ujęte w 2 kwartylu, 2 pkt – projekty ujęte w
1 kwartylu)

 

3. Po ocenie zostanie sporządzona lista rankingowa.

 

4. Zainteresowani spełniający kryteria formalne, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową uczestników Projektu, zostaną zapisani na listę rezerwową.

 

5. Zainteresowani z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku:

a) pojawienia się oszczędności w środkach przewidzianych na realizację projektu, które pozwolą na poszerzenie listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób;

b) rezygnacji lub wykluczenia Uczestników z listy podstawowej.

 

6. W przypadku rezygnacji Uczestnika wpisanego na listę podstawową wybór Zainteresowanego z listy rezerwowej dokonywany będzie według kolejności na liście.

 

VIII. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU

1. Na etapie zgłoszenia do projektu jest wymagane złożenie:

- wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego;

- ankiety (deklaracji), o ile wcześniej nie została złożona;

- wypełnionej umowy przedwstępnej, podpisanej przez Zainteresowanego (w dwóch egzemplarzach) z załącznikami dotyczącymi prawa do dysponowania nieruchomością;

- potwierdzenia wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 150 zł na podany niżej rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw

Nr konta: 74 8591 0007 0240 0510 0534 0001

W tytule przelewu obowiązkowo należy podać następujące dane:

Imię i nazwisko Zainteresowanego, Dopisek: Kaucja instalacje OZE, lokalizacja planowanej instalacji (gmina, miejscowość, numer domu),

Przykładowo: Jan Kowalski, gm. Dobczyce, Skrzynka nr 444, Kaucja instalacje OZE

Wysokość wpłaty: 150 zł.

 

(Wpłacona Kaucja zostanie zaliczona na poczet zakupu instancji OZE. W przypadku braku udziału w projekcie Zainteresowanego z uwagi na:

- brak spełnienia warunków technicznych lub brak dofinansowania nastąpi zwrot całości kaucji,

- odmowę podpisania umowy uczestnictwa (nabycia instalacji OZE) po zakwalifikowaniu się do projektu nastąpi zwrot połowy kwoty kaucji).

 

IX. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

1. Po podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy o dofinansowanie na realizację projektu i wyborze Wykonawcy w procedurze zamówienia publicznego, zakwalifikowani do udziału w projekcie Uczestnicy otrzymają zaproszenie do podpisania z Wnioskodawcą umowy Uczestnictwa w projekcie. W umowie zostaną doprecyzowane wzajemne zobowiązania stron dotyczące aspektów rzeczowych, organizacyjnych i finansowych.

2. Nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy Uczestnictwa w projekcie (dzień podpisania umowy stanowi pierwszy dzień terminu), Uczestnik projektu zobowiązuje się do dokonania wpłaty wkładu własnego na konto i w terminie wskazanym przez Wnioskodawcę. Płatności należy dokonać jednorazowo w całości, bez możliwości rozłożenia jej na raty. Przewidywany termin podpisywania umów projektowych i konieczności dokonywania wpłat wkładu własnego to III kwartał 2018 roku, przy czym termin ten uzależniony jest od procedury oceny projektów i przebiegu przetargu.

3. Niedokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z jego udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy Uczestnictwa w projekcie.

4. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości lub części zaliczki i wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

5. Termin realizacji projektu zależy od liczby mieszkańców, którzy przystąpią i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie (im więcej chętnych, tym termin realizacji dłuższy).  Wnioskodawca zakłada, że projekt zakończy się nie później niż w 2020 roku.

6. Zamontowane instalacje przez okres trwałości projektu (tj. 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność) będą:

- stanowiły własność Wnioskodawcy i przez ten czas zostaną udostępnione do użytkowania właścicielom/ użytkownikom budynków mieszkalnych;

- ubezpieczone przez Wnioskodawcę;

- objęte gwarancją.

 

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach związanych z projektem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz 922). Zgłaszający wyraża zgodę na dobrowolne podanie danych osobowych. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

 

 

X. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1. Wzór formularza zgłoszenia do udziału w projekcie (internetowy formularz zgłoszeniowy

2. Wzór umowy wstępnej wraz ze zgodą na udostępnienie nieruchomości na cele projektu (do ściągnięcia: Word)

3. Wzór oświadczenia właściciela (wymagane w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo Zainteresowanego do dysponowania nieruchomością przez cały okres trwałości projektu lub niepodpisania umowy wstępnej przez wszystkich współwłaścicieli) (do ściągnięcia: Word)

 

Dokumenty do uzupełnina:

Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie

Umowa wraz ze zgodą na udostępnienie nieruchomości na cele projektu

Oświadczenie właściciela

Szacunkowe koszty instalacji OZE


Zbigniew Sanowski


Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


ul. Jana Pawła II 38
32-447 Siepraw


Tel.: 12 27 46 299
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Wyszukiwarka

Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys