facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
26.01.2018

Nabór wniosków na projekty grantowe realizujące zadania z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego. 

  Data publikacji ogłoszenia: 26.01.2018 r.

 

NABÓR 9/2018/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin:
Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa,
ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw 

Wnioski można składać w terminie: 12.02.2018 - 26.02.2018

Miejsce i tryb składania wniosków:

1.   Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej lgd.witkac.pl.

2.   Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w ogłoszeniu o naborze.

3.   Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.

4.   Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.

5.  W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw w godz. 9:00-14:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

6.   Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej, na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 5, jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.

7.   Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3. i 4., datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw w godz. 9:00-14:00.

Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 26.02.2018 r. o godz. 14.00. Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 26.02.2018 r. o godz. 14:00.

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Zakres tematyczny projektu grantowego: zachowania dziedzictwa lokalnego 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

Cel ogólny 2.0 Rozpoznawalny obszar i aktywne społeczeństwo LGD Turystyczna Podkowa

Cel szczegółowy 2.2.  Aktywni mieszkańcy obszaru LGD Turystyczna Podkowa

Przedsięwzięcie: 2.2.2.  Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Wskaźnik produktu, w ramach którego jest realizowany nabór:

Liczba zrealizowanych operacji opartych na dziedzictwie lokalnym – wartość docelowa minimum 7 szt.

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba osób, które zapoznały się z lokalnym dziedzictwem obszaru LGD

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: zadania związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego np.: zakup strojów regionalnych, instrumentów muzycznych, warsztaty rękodzielnictwa, kultywowanie dawnego rzemiosła i zawodów.   

 Limit środków dostępny w naborze: 224 000,00 zł.

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

 1. Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Finansowanie wyprzedzające: w wysokości nie wyższej niż 36,37% (udział krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW)

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze
 2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak  sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet, gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.turystycznapodkowa.pl oraz
w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynosi: 9 pkt z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów..

Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność wraz ze wzorem sprawozdania, umowy o powierzenie grantu, LSR, opis kryteriów wyboru operacji i zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 w godz. od 8:00 do 14:00.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych:

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności:

– Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.

–  Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

–  Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.

złożone w wersji elektronicznej i papierowej 1 komplet,

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa oraz pod numerem 504 170 216 kontakt w godz. od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.


Załączniki do ogłoszenia: /linki do miejsca udostępnienia dokumentów/ 
 
Ogłoszenie o naborze – otwórz
 
Wzór wniosku o powierzenie grantu – otwórz  
 
Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz 
 
Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas, gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać – otwórz  
 
Karta oceny zadania grantobiorców według kryteriów wyboru – otwórz
 
Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa – otwórz 
 
Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa – otwórz
 
Umowa o powierzenie Grantu – otwórz  
 
Wzór wniosku o rozliczenie – otwórz  
 
Wzór sprawozdania – otwórz

 


Zbigniew Sanowski


  Drukuj
Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


OZE

32-433 Lubień 34 (budynek OSP Lubień)

Kom.: 603 219 938
Kom.: 516 691 567
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

oze@turystycznapodkowa.pl

LEADER

ul. Jana Pawła II 38 32-447 Siepraw

Tel.: 12 274 62 99
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Wyszukiwarka

Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys