facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
07.04.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38; 32-447 Siepraw. OGŁASZA NABÓR NA SPECJALISTA DS. PROMOCJI, DORADZTWA I AKTYWIZACJI

A) WYMAGANIA 
1. Wykształcenie co najmniej wyższe I stopnia.
2. Doświadczenie zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami w pracy na podobnym stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków.
3. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń i lokalnej grupy działania.
4. Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi i  dobra znajomość przepisów prawnych i regulacji związanych z problematyką Unii Europejskiej i PROW 2014-2020 oraz  innych programów.
5. Dobra znajomość języka Unii Europejskiej.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
B) ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1. Wykonywanie zadań związanych z szeroko rozumianą promocją obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
2. Przygotowanie, opracowanie treści związanej z promocją obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa na różnych płaszczyznach.
3. Przygotowywanie materiałów promocyjnych obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
4. Realizowanie działań informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR.
5. Współpraca z jednostkami  samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu wzajemnej współpracy,
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu animację lokalną, wsparcie grup defaworyzowanych i aktywizację mieszkańców obszaru LSR.
7. Dbanie o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa poprzez działania promocyjno-marketingowe z wykorzystanie różnych środków przekazu.
8. Organizowanie konkursów, spotkań, wydarzeń, itp. promujących Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa. 
9. Organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją i materiałami szkoleniowymi.
10. Prowadzenie działań zwiększających rozpoznawalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w regionie.
11. Prowadzenie działań w zakresie animacji i współpracy. 
12. Przeprowadzanie rozpoznania cenowego i zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych.
13. Pomoc przy planowaniu wydawnictw, publikacji oraz przygotowywaniu dokumentacji w postaci kart wydawniczych, umów, opracowań autorskich i redakcyjnych, opinii oraz dystrybuowania materiałów promocyjnych.
14. Koordynacja prac w zakresie  innych publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
15. Pomoc w prowadzeniu, redagowaniu i nadzorowaniu strony www.turystycznapodkowa.pl oraz portali społecznościowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
16. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zwiększających aktywność społeczną mieszkańców do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
17. Utrzymywanie kontaktów z massmediami celem zamieszczania informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
18. Gromadzenie wycinków prasowych dotyczących i działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
19. Prowadzenie doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu działań wdrażanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Doradztwo merytoryczne w zakresie możliwości aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów czy pomoc w technicznym uzupełnianiu formularza wniosków.
20. Pomoc we wdrażania PROW  na lata 2014-2020 w szczególności podjęcia LEADER oraz strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
21. Rzetelne, terminowe i efektywne wykonywanie powierzonych zadań oraz terminowe sporządzanie dokumentacji.
22. Odpowiada za stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne jak 
i samo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
23. Przestrzeganie kultury organizacyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, w tym odpowiednie reprezentowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa i dbałość o właściwą prezencję i odpowiedni strój na stanowisku pracy.
24. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach
C) PREFEROWANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
1. język angielski lub niemiecki,
2. umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,
3. prawo jazdy kat. B, dostępny własny samochód, czynny kierowca,   
4. dobra organizacja pracy, otwartość na nowości, łatwość komunikacji telefonicznej 
i mailowej, samodzielność w wyznaczaniu zadań,
5. obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
6. fachowość i profesjonalizm w działaniach.
D) WARUNKI ZATRUDNIENIA
1. umowa o pracę
2. wymiar czasu pracy - pełny etat
E) WYMAGANE DOKUMENTY
1. list motywacyjny,
2. CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. (dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)”,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz poświadczenie stażu pracy (oryginały do wglądu),
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
F) FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na specjalista ds. promocji, doradztwa i aktywizacji” w terminie do 22.04.2020r. tj. środa do godz. 15:00 decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia na adres biura Stowarzyszenia).
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
 

Zbigniew Sanowski


  Drukuj
Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


OZE

32-433 Lubień 34 (budynek OSP Lubień)

Kom.: 603 219 938
Kom.: 516 691 567
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

oze@turystycznapodkowa.pl

LEADER

ul. Jana Pawła II 38 32-447 Siepraw

Tel.: 12 274 62 99
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys