facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
07.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38; 32-447 Siepraw.

OGŁASZA NABÓR  NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO

 Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

 

A)    WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 

    1.  Wykształcenie wyższe.

    2.  Minimum roczne doświadczenie zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami w pracy na podobnym stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków.

    3.  Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi oraz bardzo dobra znajomość przepisów prawnych i regulacji związanych z problematyką Unii Europejskiej i PROW 2014-2020 oraz  innych programów, a w szczególności znajomość:

a)      ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

b)      Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

c)      Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378)

d)      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

e)      Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013r., poz. 173 t.j.)

f)       Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005,

    4.  Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z UE.

    5.  Dobra znajomość języka Unii Europejskiej.

    6.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

 

BZAKRES OBOWIĄZKÓW

    1.  Koordynowanie prac związanych z wdrażaniem Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, podejścia LEADER oraz LSR.

    2. Wykonywanie prac związanych z opracowaniem i przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

    3. Prowadzenie prac związanych w właściwym wdrożeniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (LSR) dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa na lata 2014-2020 oraz podejmowanie wszelkich zadań monitorujących jej wdrażanie.

    4. Opracowywanie planów aktualizacji LSR zgodnie z wytycznymi organów zarządzających wymogami prawa.

    5. Nadzór dla prawidłowym wdrażaniem planu komunikacyjnego, prowadzenie jego monitoringu 

    6. Rzetelne, terminowe i efektywne wykonywanie powierzonych zadań oraz terminowe sporządzanie dokumentacji.

    7. Prowadzenie doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu działań wdrażanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Doradztwo merytoryczne w zakresie możliwości aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów czy pomoc w technicznym uzupełnianiu formularza wniosków.

    8. Przygotowanie w oparciu o obowiązujące wzory treści umów o dofinansowanie projektów wybranych przez organ decyzyjny w  wyniku przeprowadzonego naboru w ramach wdrażania PROW 2014-2020, oraz sporządzanie aneksów do zawartych przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa umów o dofinansowanie.

    9. Prowadzenie działań w zakresie animacji i współpracy.

  10. Bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych i nadzorowanych przez siebie zadań.

  11. Przygotowywanie pokazów multimedialnych na zlecenie przełożonych.

  12. Pomoc przy planowaniu wydawnictw, publikacji oraz przygotowywaniu dokumentacji w postaci kart wydawniczych, umów, opracowań autorskich i redakcyjnych, opinii oraz dystrybuowania materiałów promocyjnych.

  13. Współpraca przy przygotowywaniu i wdrażaniu projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie zadań.

  14. Odpowiada za stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne jak i samo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.

  15.  Przestrzeganie kultury organizacyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, w tym odpowiednie reprezentowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa i dbałość o właściwą prezencję i odpowiedni strój na stanowisku pracy.

  16. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

C)    PREFEROWANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

    1.  język francuski lub niemiecki,

    2.  umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

    3.  prawo jazdy kat. B,

    4.  dobra organizacja pracy, otwartość na nowości, łatwość komunikacji telefonicznej i mailowej, samodzielność w wyznaczaniu zadań,

    5.  obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,

    6.  fachowość i profesjonalizm w działaniach.

D)    WARUNKI ZATRUDNIENIA:

     1.  umowa o pracę

    2.   wymiar czasu pracy- pełny etat

    3.   proponowany termin zatrudniana - 01.12.2017

E)     WYMAGANE DOKUMENTY:

     1.   list motywacyjny,

    2.  CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. (dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)”,

    3.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz poświadczenie stażu pracy (oryginały do wglądu),

    4.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

F)     FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

    1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 w terminie do 22.11.2017r. tj. środa do godz. 15:00 (decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia na adres biura Stowarzyszenia).

    2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

    3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.


Zbigniew Sanowski


  Drukuj
Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


OZE

32-433 Lubień 34 (budynek OSP Lubień)

Kom.: 603 219 938
Kom.: 516 691 567
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

oze@turystycznapodkowa.pl

LEADER

ul. Jana Pawła II 38 32-447 Siepraw

Tel.: 12 274 62 99
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Wyszukiwarka

Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys