facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
10.01.2012

 KOORDYNATOR PROJEKTU LEADER

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z siedzibą 

w Sieprawiu, 32-447 Siepraw 616/3.

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KOORDYNATOR PROJEKTU LEADER

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 

Ø  wykształcenie min. średnie,

Ø  doświadczenie w realizacji projektów z UE,

Ø  obsługa komputera: Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych,

Ø  obsługa sprzętu biurowego,

Ø  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

Ø  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

Ø  znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,

Ø  Kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności znajomość:

§  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);

§  rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1) oraz niniejszego Statutu,

§  Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

§  Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów
i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju
w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

§  Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

§  Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

PREFEROWANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 

Ø  język angielski lub francuski,

Ø  umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

Ø  prawo jazdy kat. B,

Ø  dobra organizacja pracy, otwartość na nowości, łatwość komunikacji telefonicznej
i mailowej, samodzielność w wyznaczaniu zadań,

Ø  obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,

Ø  fachowość i profesjonalizm w działaniach.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATOR PROJEKTU LEADER :

 

Ø  koordynacja pracy w szczególności nad wnioskami o płatność, funkcjonowanie, nabory, szkolenia oraz spotkania aktywizujące.

Ø  kontakt z klientem - głównie telefoniczny i mailowy,

Ø  bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych i nadzorowanych przez siebie zadań,

Ø  przygotowywanie pokazów multimedialnych na zlecenie przełożonych,

Ø  współpraca przy gromadzeniu i analizowaniu informacji o potencjale gospodarczym, inwestycyjnym, społecznym, turystycznym, kulturalnym, sportowym
i ekonomicznym obszaru LGD oraz promowanie go na zewnątrz,

Ø  współpraca przy rozpowszechnianiu informacji i aktualności o gminach  oraz aktualizacja tablic informacyjnych na terenie obszaru LGD,

Ø  współpraca przy przygotowywaniu i wdrażaniu projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie zadań.


WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

Ø  umowa o pracę

Ø  wymiar czasu pracy- 5/8 etatu


WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Ø  list motywacyjny,

Ø  CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. (dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)”,

Ø  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz poświadczenie stażu pracy (oryginały do wglądu),

Ø  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator Projektu Leader w terminie do 23.01.2012r. tj. poniedziałek do godz. 15:00 (decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia na adres biura Stowarzyszenia)

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


Zbigniew Sanowski


  Drukuj
Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


OZE

32-433 Lubień 34 (budynek OSP Lubień)

Kom.: 603 219 938
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

oze@turystycznapodkowa.pl

LEADER

ul. Jana Pawła II 38 32-447 Siepraw

Tel.: 12 274 62 99
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys